SAFETY PRODUCTS
1-800-364-4848                                                                           July 01, 2005 letter2.gif (1149 bytes)
Eyewash Station
msd-v825.jpg (3380 bytes) BEL-F24868-0000.jpg (4004 bytes)
Item No. Description Price
MSD-V825 Eyewash Station Wall Mount 17.5"x15"  1x16oz BTL $29.45
BEL-F24866000 Eyewash Station Wall Mount 17.5"x15"   1x32oz BTL $30.50
BEL-F24868000 Eyewash Station Wall Mount 18"x14"      2x32oz BTL $39.00

 

Goggles
Item No. Description Price
4840 Safety Goggles, Plastic, Ventilated perforations $3.25
4841 Safety Goggles, Plastic, Indirect vents $4.25
SEL-89201 Safety Goggles, Plastic, Children's Size, Indirect vents $8.99

 

1-800-364-4848 or Order Online CreditCards.gif (2808 bytes)